default-logo
nav-hamburger
03
AUG
2016

청소년 마음수련 인성캠프 중등 야외활동

오늘은 중학생들의 야외활동이 있는 날!

화창한 날씨만큼
아이들의 마음도 신이 납니다.
😀

34th_d3_outdoor (45)

34th_d3_outdoor (46)

34th_d3_outdoor (47)

34th_d3_outdoor (48)

34th_d3_outdoor (49)

34th_d3_outdoor (50)

34th_d3_outdoor (51)

34th_d3_outdoor (52)

34th_d3_outdoor (53)

 

 

 

 

34th_d3_outdoor (58)

34th_d3_outdoor (59)

34th_d3_outdoor (60)

34th_d3_outdoor (61)

34th_d3_outdoor (62)

34th_d3_outdoor (63)

34th_d3_outdoor (64)

34th_d3_outdoor (65)

34th_d3_outdoor (66)

 

34th_d3_outdoor (68)

 

34th_d3_outdoor (70)

 

34th_d3_outdoor (72)

 

 

34th_d3_outdoor (75)

 

34th_d3_outdoor (77)

 

 

34th_d3_outdoor (80)

 

 

34th_d3_outdoor (83)

34th_d3_outdoor (84)

34th_d3_outdoor (85)

34th_d3_outdoor (86)

즐거운 하루가 마무리 됩니다^^