default-logo
nav-hamburger
02
AUG
2017

36기 청소년 마음수련 인성캠프 4일차 초등

오늘은 명상시간 외에 동아리 활동이 시작되는 날입니다

동아리는 클레이아트, 머리핀만들기,

오카리나, 댄스 , 그림동아리,

종이접기, 배드민턴, 피구,

POP, 모듬북, 퀼트,

스템프, 스도쿠, 컵스택, 물놀이가 있습니다

36th-youthcamp-ele-day4 (1)

36th-youthcamp-ele-day4 (2)

36th-youthcamp-ele-day4 (3)

36th-youthcamp-ele-day4 (4)

36th-youthcamp-ele-day4 (5)

36th-youthcamp-ele-day4 (6)

36th-youthcamp-ele-day4 (7)

36th-youthcamp-ele-day4 (8)

36th-youthcamp-ele-day4 (9)

36th-youthcamp-ele-day4 (10)

36th-youthcamp-ele-day4 (11)

36th-youthcamp-ele-day4 (12)

36th-youthcamp-ele-day4 (13)

36th-youthcamp-ele-day4 (14)

36th-youthcamp-ele-day4 (15)

36th-youthcamp-ele-day4 (16)

36th-youthcamp-ele-day4 (17)

36th-youthcamp-ele-day4 (18)

36th-youthcamp-ele-day4 (19)

36th-youthcamp-ele-day4 (20)

36th-youthcamp-ele-day4 (21)

36th-youthcamp-ele-day4 (22)

36th-youthcamp-ele-day4 (23)

36th-youthcamp-ele-day4 (24)

36th-youthcamp-ele-day4 (25)

36th-youthcamp-ele-day4 (26)

36th-youthcamp-ele-day4 (27)

36th-youthcamp-ele-day4 (28)

36th-youthcamp-ele-day4 (29)

36th-youthcamp-ele-day4 (30)

36th-youthcamp-ele-day4 (31)

36th-youthcamp-ele-day4 (32)

36th-youthcamp-ele-day4 (33)

36th-youthcamp-ele-day4 (34)

36th-youthcamp-ele-day4 (35)

36th-youthcamp-ele-day4 (36)

36th-youthcamp-ele-day4 (37)

36th-youthcamp-ele-day4 (38)

36th-youthcamp-ele-day4 (39)

36th-youthcamp-ele-day4 (40)

36th-youthcamp-ele-day4 (41)

36th-youthcamp-ele-day4 (42)

36th-youthcamp-ele-day4 (43)

36th-youthcamp-ele-day4 (44)

36th-youthcamp-ele-day4 (45)

36th-youthcamp-ele-day4 (46)

36th-youthcamp-ele-day4 (47)

36th-youthcamp-ele-day4 (48)

36th-youthcamp-ele-day4 (49)

36th-youthcamp-ele-day4 (50)

36th-youthcamp-ele-day4 (51)

36th-youthcamp-ele-day4 (52)

36th-youthcamp-ele-day4 (53)

36th-youthcamp-ele-day4 (54)

36th-youthcamp-ele-day4 (55)

36th-youthcamp-ele-day4 (56)

36th-youthcamp-ele-day4 (57)

36th-youthcamp-ele-day4 (58)

36th-youthcamp-ele-day4 (59)

36th-youthcamp-ele-day4 (60)

36th-youthcamp-ele-day4 (61)

36th-youthcamp-ele-day4 (62)

36th-youthcamp-ele-day4 (63)

36th-youthcamp-ele-day4 (64)

36th-youthcamp-ele-day4 (65)

36th-youthcamp-ele-day4 (66)

36th-youthcamp-ele-day4 (67)

36th-youthcamp-ele-day4 (68)

36th-youthcamp-ele-day4 (69)

36th-youthcamp-ele-day4 (70)

36th-youthcamp-ele-day4 (71)

36th-youthcamp-ele-day4 (72)

36th-youthcamp-ele-day4 (73)

36th-youthcamp-ele-day4 (74)

36th-youthcamp-ele-day4 (75)

36th-youthcamp-ele-day4 (76)

36th-youthcamp-ele-day4 (77)

36th-youthcamp-ele-day4 (81)

36th-youthcamp-ele-day4 (83)

36th-youthcamp-ele-day4 (84)

36th-youthcamp-ele-day4 (85)

36th-youthcamp-ele-day4 (86)

36th-youthcamp-ele-day4 (87)

36th-youthcamp-ele-day4 (88)

36th-youthcamp-ele-day4 (89)

36th-youthcamp-ele-day4 (90)

36th-youthcamp-ele-day4 (91)

36th-youthcamp-ele-day4 (92)

36th-youthcamp-ele-day4 (93)

36th-youthcamp-ele-day4 (94)

36th-youthcamp-ele-day4 (95)

36th-youthcamp-ele-day4 (96)

36th-youthcamp-ele-day4 (97)

36th-youthcamp-ele-day4 (98)

아이들은 활동을 통해서 일어나는 마음들을 돌아보고 빼기명상을 하게되지요

마음을 비워가는 아이들 세상에서 가장 멋있는 아이들입니다

엄마아빠 응원해주세요